VI. FEJEZET

A Habsburgok bukása

- Hol és mikor kezdődött a forradalom, azt magam sem tudom - szokta volt mondani Károlyi, ha érdeklődtek nála a róla elnevezett mozgalomról. Október 29.-én néhány ezer zavargó József főherceg ellen akart tüntetni. A felvonulókat a csendőrség a Lánchíd előtt puskatűzzel szétverte, úgy hogy a tüntetésnek négy halottja és negyven sebesültje lett.


A Lánchíd ma már csendes...

Másnap a város tele volt orosz minta szerint készített forradalmi színezetű plakátokkal, melyek a bekövetkező bolsevik rendszer alatt azután vérvörös színükkel és kápráztató szimbolizmusukkal igyekeztek hatni a kedélyekre. Egyesek ezek közül hatalmas vörös munkást ábrázoltak, ki a szétzúzott királyi korona fölött egy óriási vaskalapácsot lendített meg, mások katonát mutattak, ki a Habsburgok kétfejű sasát fojtogatja, ismét mások vérvörös betűkkel, szenvedélyes szavakkal a hadsereget szólították fel a fegyver letételére. „Ne lőj, fiam, mert apád itt van a tüntetők között!” - volt ezeknek állandóan visszatérő refrénje.1

 

Egy éjjel azután, egy óra körül, valami ismeretlen, valószínűleg Göndör újságíró, igazi nevén Krausz Náthán, ki valamikor Amerikában verekedő természetű szűcsinas volt, elkiáltotta magát, hogy:

- Gyerünk a Platzkommandóra!2

Néhány száz lézengő gyűlt köréje, s a meglepett helyőrség minden ellenállás nélkül bebocsátotta a Platzkommandó épületébe a forrongókat. Valami zsidó táncmester, névszerint Heltai, kit sikkasztásért már többször elítéltek, teniszcipőben a helyőrség parancsnoka elé állt és felszólította, hogy adja meg magát. Ez, valami öreg osztrák generális, ki úgyszólván egyedül volt a kaszárnyában, szó nélkül átadta helyét a táncmesternek.

Az egykori Térparancsnokság épületében ma a Magyar Külkereskedlmi Bank működik. A paripák és fegyverek helyén maradt a pénz.

Ugyancsak ezalatt egy másik zsidó, Jetvai, pedig egypár emberrel a telefonközpontot kerítette hatalmába. Lukasics városparancsnok ezek hallatára telefonon instrukciókat kért a Badenben időző királytól. Három óra tizenegy perc volt. Egy szárnysegéd azt válaszolta, hogy őfelsége alszik.

- Keltsék fel! - erősködött a tábornok.

A király végre fölkel, a telefonhoz lép és meghallgatja Lukasics jelentését, mely arról szól, hogy véráldozat nélkül nem lehet rendet teremteni.

- Nem akarom, hogy a népre lőjenek! - volt a király határozott válasza:

Mikor így intézkedett, a királyt valószínűleg ugyanazok az érzelmek vezették, mint néhány nappal azelőtt, mikor arról volt szó, hogy a bécsi helyőrség élére egy erélyes generálist állítsanak; ő akkor ezt a választ adta:

- Nem kell nekem a maguk generálisa! Tünjék el az erőszak! Elég vér folyt a harctéren! Nem akarok új háborút kezdeni népeimmel! Szervezkedjenek úgy, amint kedvükre van!

Vagy talán csak az apa aggodalma ébredt föl benne Gödöllőn maradt gyermekei miatt? Ez utóbbi föltevés mellett szól az, hogy három perc múlva az udvarmester már kiadta a telefonparancsot a gyermekek Bécsbe szállítására.

Reggel felé, mikor Károlyi hazatért lakására, ajtaja előtt egypár matróz éljenzéssel fogadta őt. Mivel ezek mind dalmátok és horvátok voltak, Károlyi csodálkozással azt kérdezte tőlük, hogy vajon a magyar függetlenségért óhajtanak-e küzdeni?

- Eszünk ágában sincs - volt a válasz -, mi forradalmat akarunk, mert az a fő a matrózoknak!

A király e délelőtt folyamán végre rászánta magát, hogy Károlyira bízza a kabinetalakítást.

Károlyi egypár szocialistával és 48-assal meg is alakította a kormányt és telefonon le is tette a hűségesküt a királynak. Az utca azonban ezt nem vette tudomásul; felvirágozott teherautókon mindenfelé katonák száguldottak a városon keresztül, s üdvlövésekkel éltették a köztársaságot. Idillikus „őszirózsás forradalom” volt ez, inkább farsanghoz hasonlított, semmint valami komoly népharaghoz. Az utcákon táncoltak és ittak az emberek. A felvonulók vörös- és nemzetiszínű zászlókat lengettek, melyeknek rúdjára, a kétfejű sasok helyébe krizantémcsokrokat kötöttek. Egyes katonacsoportok a pályaudvarokra siettek, s ostrom alá vették az induló vonatokat; mások a dunai hajókat kerítették hatalmukba, hogy hamarabb hazakerülhessenek.

A tisztek sapkáiról fiatal leányok leszaggatták a császári rozettákat, és őszirózsát tűztek helyükbe. Egy kapitányt, ki ellenállott, a csőcselék agyonvert. Fosztogató bandák megtámadták és teljesen kirabolták a katonai raktárakat. A csőcselék benyomult a Keleti pályaudvarra, lerángatta a német feliratú plakátokat, és megakadályozta a készenlétben lévő csapatok elindulását a frontra. Este pedig az általános öröm közepett a város egy félreeső sarkában egypár puskalövés dördült el...

Alig vették észre az arra járók, pedig e lövések Tisza István halálát jelentették. A király ezalatt Schönbrunnban volt. Éjjel 11 óra tájban Windischgrätz Lajos herceg kiment hozzá. A kastély minden ablaka sötét volt. Az óriási épület teljesen lakatlannak látszott. A herceg személyesen mondta el nekem emlékeit, melyek bár oly közeliek, mégis úgy tűnnek már fel, mintha százévesek lennének. A császári dolgozószoba előszobájáig eljuthatott anélkül, hogy bárki is feltartóztatta volna. Sehol se katona, se lakáj. A nagy ünnepi termek mind üresen állottak. A díszes környezet, mely máskor körülvette a császárt, most nyomtalanul eltűnt. A generálisok, az admirálisok, a főpapok és főnemesek csakúgy, mint a lakájok, elhagyták urukat... Hötzendorfi Conrad, ki nemrégen vállalta magára a jólfizetett testőrparancsnoki állást, most, a veszély órájában, kereket oldott; valószínűleg nyugodtan aludt Villachban lévő kastélyában. Ezt a különös magányt látva, a herceg ilyenképpen töprengett magában:

- Vajon hol vannak ma a Lobkowitzok, az Auerspergek, a Clamok, a Schwarzenbergek, a Czerninek, az Eszterházyak? Hol vannak a Zichyk, a Batthyányiak, a Festetichek, a Kinszkyk, Ausztria-Magyarország e nemes főurai, kik századok óta a trón zsámolyánál térdeltek és élvezték a császári és királyi kegyeket?!

A király legutóbbi születésnapja alkalmával adott ünnepség jutott azután eszébe a hercegnek. Reichenauban voltak, alig három hónapja, augusztus 17.-én, a wartholzi villában. A főasztalnál a Mária Terézia Rend lovagjai ültek. Hötzendorfi Conrad bombasztikus beszédben dicsőítette őfelsége érdemeit, majd pedig a lovagok valamennyien egyszerre felállottak, s kardjukat égnek emelve örök hűséget esküdtek az uralkodónak. A zene pedig rázendített a Gotterhaltéra... Milyen kontraszt volt az a mai csenddel és elhagyatottsággal szemben. Schönbrunni kastélyában a király-császár aznap teljesen egyedül volt.

Windischgrätz herceg végül is elérte a császár előszobáját. Az óriási teremben mindössze egy szárnysegéd volt jelen.

- Őfelsége várakozik önre - jelentette emez és bevezette a gobelinszalonba, hol a király e szavakkal fogadta:

- Hallotta már, hogy Tiszát meggyilkolták?

- ... Rettenetes dolog! - Semmi melegség sem volt azonban hangjában, mert hisz sohasem szerette túlságosan a magyar miniszterelnököt.

- Engedje meg - mondotta Windisehgrätz -, hogy még egyszer óva intsem Károlyitól.

- Jó, jó - válaszolt a király -, Károlyi nagyon derék ember. Magyarországon a nép vele van. Teljes erőnkből támogatnunk kell őt. Most már miniszterelnököm és elrendeltem a katonaságnak, hogy álljon rendelkezésére.

A herceg megkérdezte, vajon Károlyi letette-e a hűségesküt.

- Igen - válaszolt nevetve a császár -, és azt hiszem, most fordult elő először a világtörténelemben, hogy egy miniszter telefonon tette le a hűségesküt.

Másnap azonban Károlyi, az utcai mozgalmakat komoly forradalomnak minősítve, a királytól hűségesküjének felbontását kérte.

József főherceg, ki épp akkor abban a szobában volt, honnan Károlyi telefonált, beszélte nekem el e jelenetet. Egy pár pillanat múlva már letette Károlyi a kagylót és kijelentette, hogy őfelsége fölmenté esküje alól. Ezzel az egy szóval elismerte az uralkodó Magyarország önállóságát. Az a paktum, mely Szent István országát a Habsburgok birodalmához kötötte, megszűnt érvényben lenni. Amit századok küzdelmei nem tudtak kivívni, azt most a lehető legegyszerűbb módon megtette egy kis telefonbeszélgetés.

Két órával később érkezett Schönbrunnba Windischgrätz és gróf Andrássy Gyula külügyminiszter, Károlyi apósa.

Belépve a császár dolgozójába, látták, amint izgatottan telefonál. A császárné mozdulatlanul állott férje mellett. A császár észrevette látogatóit, és intett nekik, hogy lépjenek közelebb:

- Budapesttel beszélek -  mondotta idegesen - azt követelik most tőlem, hogy mondjak le, a magam és utódaim nevében.

E szavak hallatára Windischgrätz kiragadta a kagylót a császár kezéből, hogy megakadályozza őt a további tárgyalásban. Károly király nem ellenkezett.

- Mitévő legyek? - mondotta. - Ma reggel feloldottam Károlyit esküje alól. Ez az utolsó engedmény, amit tehetek. Most még lemondásomat is követelik! A gyáva gazemberek elhagynak! De nem fogok lemondani! Nincs jogom hozná. Tegyenek ezek az urak, amit akarnak az adott szavukkal, de én nem szegem meg eskümet.

Andrássy, kit megdöbbentett vejének árulása, így szólott: - Lehetséges-e, hogy már ennyire süllyedt volna?

Windischgrätz pedig mindent megtett, hogy kimutassa a császárnak az egész magyar forradalom mesterkélt voltát. A császár azonban más véleményen volt. Ő úgy képzelte, hogy a forradalom túlnőtt Károlyin.

Erre Andrássy lépett a telefonhoz, mely ugyanazon az asztalon volt, amely előtt Napoleon szokott volt ülni, és amelyen a négyéves háború alatt annyi fontos rendelkezést írtak alá.

- Megbolondultál, hogy a király lemondását követeled? - kiáltotta a telefonba.

- Ha nem mond le, elzavarjuk őt, mint egy rossz cselédet - válaszolta Batthyány, ki egypár héttel azelőtt még ő felsége személye körüli miniszter volt.

Eközben Bécsben is kitört a forradalom. Windischgrätz herceg azt ajánlotta a királynak, hogy vonuljon vissza egy tiroli kastélyba. A királyné azonban nem akart tágítani, sőt még a Burgba is szeretett volna visszamenni, csak azért, hogy megmutassák a népnek a jogukba vetett bizalmat. Arz vezérkari főnök ugyanakkor az olasz frontról érkezve az ő szokásos udvarias hangján bejelentette, hogy a fegyverszüneti tárgyalások megkezdődtek, és hogy a császár-királynak nincs többé egy megbízható százada sem az egész monarchiában. Néhány nap múlva Bécsben kihirdették a köztársaságot, Budapestről pedig a magyarok követelték a király lemondását. November 12.-én egy öttagú küldöttség érkezett Eckartsauba, az ideiglenes magyar kormány üzenetét hozva magával. A király állva, sápadtan, könnyes szemekkel hallgatta végig az államforma megváltoztatásáról szóló határozatot.3

- Uraim - kérdezte végül -, hát ennyire gyűlölnek engem a magyarok?

- Nem, felség - volt a válasz -, de önállóan akarják intézni országuk sorsát.

Károly király erre búskomoran így válaszolt:

- Semmit sem tudtam keresztülvinni hőn óhajtott terveimből. Népeim számára békét, nyugalmat, boldogságot akartam és kénytelen voltam folytatni a háborút. Én előre láttam a pusztulást, a végső összeomlást. Milyen sors vár reám? Úgy akarnak-e elbánni velem, mint XVI. Lajossal, vagy II. Miklós cárral? Vagy pedig hazámból fognak kiutasítani, mint valami közönséges gonosztevőt?

Majd pedig hozzátette:

- Mondják meg Károlyi grófnak, hogy a nemzet akaratát, bármilyen legyen is az, el fogom ismerni. Nem akarok népeim boldogulása elé állni. Ha távozásom hasznukra lehet, ám legyen.

Négy napra rá, november 16.-án Budapesten is kikiáltották a köztársaságot. Ezen a napon tartották utolsó ülésüket a képviselők és a főrendek. Gyászos jellegű volt az. Alig hangzott el egypár szó a letűnt idők búcsúztatására. Tisza emlékét egyik ház sem merte dicsőíteni, pedig húsz éven át állottak az ő tekintélyének uralma alatt. Pártfelei általában nem voltak oly bátrak, mint vezérük. Legtöbben közülük meg sem jelentek, biztosabbnak tartották elszéledni a vidéken. Néhány színtelen szónoklat után a képviselők és a főrendek összeszedték irataikat és holmijaikat, s beszállva lent várakozó fiákerükbe, szerteszéjjel vitték magukkal a múltat.

Délután a vidéki tanácsok küldöttségei gyűltek össze ugyanazon a helyen.

Negyvenezer ember vonult fel a Westminster mintájára épített parlament elé. Tisztek és katonák voltak a főbejárat egyik oldalán, papok és lelkiatyák a másikon. A néma, komor tömeg fölött a szürke légben az ősz csípős szele lengette a vörös- és nemzetiszínű zászlókat, melyeken már csak hervadt krizantémok díszelegtek. A főbejárat magas gótíve alatt végül megjelent Károlyi. Mellette Lovászy Márton, Buza Barna, Szende Pál, Batthyány Tivadar gróf, Böhm Vilmos, Bokányi Dezső, Linder Béla, Kunfi Zsigmond, Hock János, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Diener-Dénes József és a Nemzeti Tanács összes főbb tagjai állottak. Károlyi beszélni akart, de senki sem halotta fátyolos hangját.

A nagyúr után Bokányi, a munkások képviselője lépett elő. Szegényes ruha volt rajta, puha filckalap a kezében; durva, feketehajú, vastagbajuszos fejét a nyers megvilágítás jól kidomborította a tömeg közül. Érces, domináló hangon szólalt meg a gyakorlott népszónok:

- Elvtársak!... - ordította és erre a szóra az egész tömeg, mintha meg lenne igézve, előretört és tompa morajjal adott megelégedésének kifejezést.

Ez az értelmetlen zúgás lassan mindinkább erősödött, míg végül fülsiketítő éljenzésben tört ki, valami frenetikus zajban, melyben mintha ott tombolt volna a megszerzett szabadságok egész öröme. A köztársaság ezzel ki volt kiáltva. Károlyi esküre emelte jobbját. Minisztertársai követték példáját, és utánuk a jelenlévők ezrei és ezrei nyújtották kezeiket az égnek, mint ahogy az a francia forradalom idejéből fennmaradt rajzokon oly gyakran látható.

És még aznap este, hogy teljes legyen a hasonlóság a hajdan nálunk lepergett jelenetekkel, József főherceg, a „homo regius”4, megjelent a Nemzeti Tanácsban, Habsburg nevéről és rangjáról lemondott, s letette a hűségesküt Hock plébános kezébe.

Előző Tartalomjegyzék Következő

1 Az idézett jelszó pontatlan. Várnai Zseni (Weiss Zseni) "Katonafiamnak" c. versének refrénjéről van szó, amelyet a költőnő eredetileg az 1912. május 23.-i, szociáldemokraták által szervezett sztrájkok előtt írt, és amelyet a Népszava akkor le is közölt. Emiatt az újság példányait a hatóságok elkobozták, a szerzőt pedig vád alá helyezték. Az őszirózsás forradalom idején, nyilván szervezett propaganda akció keretében, szórólapon újból terjeszteni kezdték a verset. A szórólap, amelyet a Világosság nyomdában állítottak elő, itt látható. Várnai Zseni egyébként tehetséges költőnő volt, verseinek zeneisége, merész képei ma is megragadják az olvasót.

2 A nyílt helyőrségekben a helyi katonai hatóságokat a "katonai állomásparancsnokságok" ("Militär Stations Commando") jelentették, az erődített helyeken a várparancsnokságok ("Festungs Commando"). Nagyobb helyőrségekben az állomásparancsnokság tevékenységét térparancsnokság ("Platzkommando") segítette. A térparancsnokságok a katonai (honvéd) állomások számára támogató és végrehajtó feladatokat láttak el. Ilyen értelemben a honvédség részére a budapesti honvéd térparancsnokság működött. Teendői a következők voltak: a helyőrségi szolgálat elosztása, az őrségek felügyelete, elszállásolási stb. ügyek, valamint a rend fenntartásáról való gondoskodás ünnepélyeknél, gyászkíséreteknél stb. (Kisebb állomásokon a honvéd állomásparancsnok a térparancsnok teendőivel egy tisztet mint állomástisztet bízott meg.) A térparancsnokságokról bővebben Helgert Imre ezredes tanulmányában olvashatunk. (Lásd még >ezt is.) A budapesti térparancsnokság az V. ker. Veres Pálné u. 1. szám alatt volt, nagyon közel az Astoriához, de még közelebb a Károlyi palotához. 1918. október 26.-án Budapest katonai parancsnoka (tulajdonképpen a helyőrség cs. és kir. parancsnoka) báró Lukachich Géza altábornagy lett. A térparancsnok Várkonyi Albert tábornok volt. (A rendőrfőkapitány ekkor Sándor László.)

3 1918. november 9-én Vilmos német császár lemondott és Hollandiába menekült. November 11-án Károly császár és magyar király kiáltványban tudatta Ausztria népével, hogy "lemond az államügyek intézéséről, és elfogadja Német-Ausztria döntését a jövendő államformára nézve". Az osztrák ideiglenes országgyűlés nov. 11-én Német-Ausztriát "demokratikus köztársaságnak" nyilvánította. November 13-án Prágában kiáltották ki a csehek köztársaságukat. November 13-án Wlassics Gyula báró, a magyar főrendiház elnöke zászlósurakból álló küldöttség élén meglátogatta IV. Károlyt eckartsaui vadászkastélyában, és a király az Ausztriára vonatkozó kiáltványhoz hasonlót írt alá Magyarország számára is. A nyilatkozat így hangzik:

"Trónralépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minélelőbb a háború borzalmaitól megszabadítsam, a mely háború keletkezésében semmi részem nem volt.
Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok áthatva.
Ennélfogva, minden részvételről az államügyek vitelében lemondok, és már eleve elismerem azt a döntést, melylyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja.
Kelt Eckartsauban, ezerkilenczszáztizennyolcz november hó tizenharmadikán.
Károly"

November 16-án a magyar képviselőház kimondta feloszlását, a főrendiház ezt tudomásul vette, és "tanácskozásait berekesztette". A Magyar Nemzeti Tanács kibővítésével létrejött 500 (véglegesen 1000-1200) fős, Nagy Nemzeti Tanács saját magát országgyűlést helyettesítő "törvényes forradalmi szervvé" nyilvánította, és 1918. november 16-án kikiáltotta a köztársaságot. Erre délután József főherceg is felesküdött.

4 A "király megbízottja". A hasonlóság említésekor Tharaudék a francia hercegi és királyi Orléans-családból származó Lajos Fülöp Józsefre (szül. St.-Cloudban 1747 ápr. 13., meghalt 1793 november 6. vérpadon) céloznak, akit - talán nem mellesleg - a francia szabadköművesség fejeként tartották számon. A herceg eleinte a Montpensier hercege, 1752. után a Chartres hercege címet viselte, majd - miután már 1787. óta kegyvesztett volt a királyi udvarnál - 1789-ben csatlakozott a forradalomhoz. A királyi családdal, egy sikertelen kibékülési kisérlet után, 1790. júliusban végleg szakított, csatlakozott a jakobinusokhoz (hegy-párt), és felvette a Fülöp Égalité nevet. XVI. Lajos pere idején, 1793. januárban, általános megdöbbenésre rokona, a király halálára szavazott.

</BODY> </HTML>